GDPR-ED

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.        Zpracování osobních údajů

1.1      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího, ke kterému udělil kupující souhlas.

1.2      Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

1.3      V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

1.4      Berete na vědomí, že za účelem uzavření a správy smlouvy a plnění dodávky Vámi objednaného zboží a služeb bude naše společnost ESTILO DESIGN s.r.o. jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje (Vámi sdělené kontaktní a identifikační údaje) a potvrzujete, že jste se seznámil(a) s našimi Zásadami pro nakládání s osobními údaji.

1.5      Berete na vědomí, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společnosti a to v rozsahu:

-         jméno, příjmení, adresa,

-         telefonní a e-mailové spojení,

-         název firmy, IČO a DIČ, sídlo společnosti, dodací adresa společnosti

-         údaje o mých nákupních zvycích (např. datum / cena a název nakoupených výrobků) a

-         údaje o návštěvě internetových stránek společnosti (cookies)

 

V Praze dne 22.5.2018