Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností ESTILO DESIGN s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající

ESTILO DESIGN s.r.o., se sídlem Na Laurové 2519/3, 150 00 Praha 5, 

provozovna: Třanovského 622/11, Praha 6 - Řepy, 163 04, IČ: 24261050, DIČ: CZ24261050
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 198400.

 

Kupující

Právnická či fyzická osoba, která si objednala u prodávajícího zboží či služby.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

II. Bezpečnost a ochrana informací, zpracování osobních údajů

2.1      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího, ke kterému udělil kupující souhlas.

2.2      Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

2.3      V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

2.4      Berete na vědomí, že za účelem uzavření a správy smlouvy a plnění dodávky Vámi objednaného zboží a služeb bude naše společnost ESTILO DESIGN s.r.o. jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje (Vámi sdělené kontaktní a identifikační údaje) a potvrzujete, že jste se seznámil(a) s našimi Zásadami pro nakládání s osobními údaji.

2.5      Berete na vědomí, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společnosti a to v rozsahu:

-          jméno, příjmení, adresa,

-         telefonní a e-mailové spojení,

-         název firmy, IČO a DIČ, sídlo společnosti, dodací adresa společnosti

-         údaje o mých nákupních zvycích (např. datum / cena a název nakoupených výrobků) a

-         údaje o návštěvě internetových stránek společnosti (cookies, Google Analytics)

 

III. Objednávka

Objednávat u prodávajícího lze pouze písemně: Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží vzniká na základě objednávky v systému estiloprint.cz, elektronickou poštou nebo osobně v kanceláři prodávajícího. Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci IV.

IV. Odstoupení od objednávky

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 345 a §370 obchodního zákoníku. Prodávající může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:

 • existence neuhrazených pohledávek u kupujícího
 • vstup kupujícího do likvidace, nebo prohlášení konkursu na majetek kupujícího
 • nedostatečné zadání pro realizaci ze strany kupujícího (např. nedodání relevantních podkladů pro výrobu, neúplná nebo chybná specifikace, technologická nerealizovatelnost)
 • neočekávaná chyba v systému estiloprint.cz
 • neschopnost realizovat objednávku zaviněním třetích subjektů, zejména subdodavatelů prodávajícího

Kupující nemůže uplatnit nárok na kompenzaci v případě odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího, pokud prodávající odstoupil od objednávky dle bodů výše v čl. IV. V každém případě bude prodávající kupujícího o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit. Kupující může dále odstoupit od objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100% z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky

V. Cena zboží

Aktuální cena objednaného zboží a služeb je cena, která je na základě specifikace kupujícím vygenerována systémem estiloprint.cz nebo písmeně či elektronicky a je součástí objednávky. Veškeré objednané vícepráce budou účtovány samostatně. Slevy za vyšší odběry apod. jsou možné pouze na základě písemného souhlasu jednatele prodávajícího. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 10 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Ceny jsou v Kč za kus bez dopravy či poštovného a balného, není-li uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění - změna cen se netýká přijatých objednávek. Všechny ceny jsou smluvní.

VI. Dodací podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto dodací podmínky:

 • osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí na žádost kupujícího dostatečně identifikovat. Převzetím prostřednictvím třetí osoby je považováno za převzetí kompetentní osobou kupujícího.
 • zasílání kurýrem (po Praze): Po katastrálním území Hl. m. Prahy je možno kupujícímu zaslat zboží kurýrem. Cena je stanovena v systému estiloprint.cz nebo dle tarifu dopravce. U zboží nad 50 kg si prodejce vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 100 Kč bez DPH. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu estilo@estilodesign.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin doručit prodávajícímu osobně nebo e-mailem. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

VII. Platební podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

 • platbu v hotovosti při převzetí zboží
 • platbu bankovním převodem před převzetím zboží
 • dobírkou při převzetí zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platbu bankovním převodem se splatností (jen pro stálé zákazníky)

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Preferovanou platbu napište při objednávce do pole poznámky.

VIII. Záruční podmínky a reklamační řád

Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí kupující prodávajícímu do 2 dnů od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 30 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Na skryté výrobní vady prodávající poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od odebrání. Po dobu záruky zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Prodávající je povinen do 30 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (vyblednutí tisků apod.) a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům. Prodávající neručí za obsahovou, gramatickou, grafickou a věcnou korektnost podkladů pro potisk, které dodal kupující.

IX. Návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty

Prodávající může na vyžádání poskytnout kupujícímu grafické návrhy řešení potisku, tyto však nejsou obsaženy v ceně vykalkulované v systému estiloprint.cz a budou kupujícímu vyúčtovány samostatně. Cena bude stanovena kalkulací před započetím prací. V případě, že tuto cenu kupující neakceptuje, pak se tímto objednávka ruší, bez žádných vzájemných nároků na kompenzaci. Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty vytvořené prodávajícím, které nebyly realizovány nebo nebyly kupujícím řádně uhrazeny, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení prodávajícího s nimi leze nelze nijak nakládat.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.05.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Zásady pro nakládnání s osobními údaji

Podmínky ochrany osobních údajů

 

V Praze dne 22.05.2018